کد ِکج شدَنِ تَصآویر

کداهنگ برای وبلاگ

✓ گروه بیجار (شالیزار) - بیماری پیرس انگور
گیاه پزشکی، بیماری شناسی گیاهی، حشره شناسی
بیماری پیرس انگور
نوشته شده توسط محمدادبی فیروزجایی در ساعت 16:7

http://www.cdfa.ca.gov/pdcp/images/PD%20Photo%202%20Large%20-%20PD%20Leaf%20Symptoms10.jpg

http://www.cdfa.ca.gov/pdcp/images/PD%20Photo%203%20Large%20-%20PD%20Leaf%20Symptoms5.jpg

http://www.cdfa.ca.gov/pdcp/images/PD%20Photo%208%20Large%20-%20Red%20Globe%20PD%20Vine2.jpg

http://www.cdfa.ca.gov/pdcp/images/PD%20Photo%209%20Large-%20PD%20Uneven%20Wood%20Maturity%20and%20Persistant%20Petioles.jpg

http://www.cdfa.ca.gov/pdcp/images/PD%20Photo%204%20Large%20-%20Temecula%20PD%20Vine10.jpg

http://www.cdfa.ca.gov/pdcp/images/PD%20Photo%207%20Large%20-%20PD%20in%20Redglobe_August_Jennifer%20Hashim.JPG


 
 

شارژ ایرانسل

فال حافظ