、`☂`、 هر صبح با دلي كوير به استقبال آسمان ميروم تا فقط تشنه باران آسمان تو باشم...ماف